Reklamácie

Záručná doba je započatá dňom predania tovaru kupujúcemu. Predávajúci poskytuje záruku za úplnosť dodávky. Záručná doba na tovar činí 24 mesiacov. Záručná doba na potraviny s dátumom minimálnej trvanlivosti 12 mesiacov od dáta výroby činí 12 mesiacov, po otvorení sa záručná doba skracuje na dobu uvedenú na obale.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky či naopak prelepení páskou dopravcu, poškodení krabice apod.).

Stane-li sa vám, že zásielka príde viditeľne potlčená, zdeformovaná, natrhnutá,alebo prelepená páskou dopravcu, kupujúci by mal požiadať prítomného šoféra prepravnej spoločnosti o zaznamenanie týchto skutočností do protokolu pri preberaní. Jedná sa o tzv. prevzaté s výhradou. Kupujúci prepravcovi oznámi svoje výhrady k zásielke a požiada o ich spísanie do preberacieho protokolu. Poznámka o akomkoľvek poškodenom obalu je veľmi dôležitá! Pokiaľ po rozbalení zásielky s uvedenou výhradou (napr.: k poškodenému/pre-razenému obalu) kupujúci zistí škodu na tovare, bude uvedení výhrady pre uznaní reklamácie dôležité. V prípade, že balík kupujúci prevezme bez výhrad a následne zistí poškodený tovar a obal zásielky, nebude takáto reklamácia uznaná.

Pri zistení škody na zásielke musí kupujúci tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu všeobecne platným komunikačným prostriedkom, preferovaný spôsob je mailová komunikácia. Pokiaľ sa pre posúdenie škôd na zásielke vyžaduje obrazový záznam či iná dokumentácia, je zákazník povinný dokumentáciu poskytnúť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Príloha emailu musí obsahovať dôkladné zdokumentovaní zásielky fotografiami (obal vrátane prepravného štítku, výstelky, vlastný poškodený tovar), zápis o stavu zásielky spolu s kópiou dokladu o zaplatení. My sa s vami následne spojíme a zahájime konanie náhrady škody.

Postup pri doručení iného tovaru, než bol objednaný:

Má-li kupujúci podľa výrazne rozdielnej váhy doručeného balíku oproti objednanému tovaru podozrenie, že by sa mohlo jednať o omyl/zámenu balíku a pod., zásielku nepreberá a požiada vodiča o jej uloženie na depu. Kupujúci potom neodkladne skontaktuje predávajúceho na mailové adrese a požiada o preverení situácie.

V prípade, že balík kupujúci prevezme a po jeho otvorení zistí, že mu bola doručená iná objednávka/iný tovar, výrobky NEOTVÁRA ani ich obaly inak NEPORUŠUJE. Všetko dôkladne zdokumentuje fotografiami (krabici vrátane prepravného štítku, faktúru, obsah balíku – teda vlastný tovar). Potom sa neodkladne obráti na e-mailovú komunikáciu a v prílohe zašle taktiež všetky fotografie a podklady. Predávajúci kupujúceho následne skontaktuje za účelom vyriešenia zámeny. V podobných prípadoch sa obecne vodiči vrátia pre mylne doručené zásielky a následne zariadi ich správne doručenie. Preto je naozaj dôležité jednotlivé výrobky neotvárať. V opačnom prípade budú kupujúcemu otvorené výrobky taktiež naúčtované.

Stane-li sa, že v zásielke chybí niektorá časť objednaného a uhradeného tovaru, kupujúci je povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť. Predávajúci všetko spätne dohľadá a skontroluje a v prípade oprávnené reklamácie navrhne spôsob náhrady.

mail: martin.liscak@beebo.sk