Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti BEEBO, s.r.o., zo sídlom v Rosine, Rosina 715, 013 22 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomná práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetové adrese (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

1.5. Znení obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknutá práva a povinnosti vzniknutá po dobu účinnosti predchádzajúceho znení obchodných podmienok.

2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnené na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského
rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávaní tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účtu je kupujúci pri akékoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účtu a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácii nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívaní užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako rok nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržito, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KUPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne
tohto tovaru.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • Objednávanom tovaru (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „“.
Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.6. Odoslaní objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho,
spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnení všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.

3.7. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, výše kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatí objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.11. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú
ponuku s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3.12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom
elektronickej pošty.

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných
prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATEBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsoby uvedenými v nákupnom procese.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu také náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho preddavok či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorení kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný hradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdení objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradení celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Je-li to v obchodnom styku obvyklé alebo je-li tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci s ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomí, že podľa ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • 5.1.1. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorej môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • 5.1.2. o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • 5.1.3. o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa prianí kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • 5.1.4. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný z iným tovarom,
 • 5.1.5. o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov jej nie je možné vrátiť,
 • 5.1.6. o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,
 • 5.1.7. o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • 5.1.8. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Nejedná-li sa o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súladu s ustanovením zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatí tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovarov alebo dodaní niekoľkých časti, beží tato lehota odo dňa prevzatí poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.3. Pre odstúpení od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpení od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu prevádzky alebo sídla predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy platí ustanovení čl. 11 týchto obchodných podmienok.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Odstúpi-li kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu zvyčajnou poštovou cestou.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnení poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Odstúpi-li kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté prenežné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátení kúpnej ceny.

5.7. Do doby prevzatí tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8. Je-li spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovací podmienkou, že dôjde-li k odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluvy ohľadne takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANÍ TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Pokiaľ je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistení porušení obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi zákona č. č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • 7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a chybí-li zjednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi robenej,
 • 7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • 7.2.3. tovar zodpovedá akosti alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, bola-li akosť alebo prevedení určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • 7.2.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • 7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedená v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebení tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebení, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva-li to z povahy tovaru.

7.4. Prejaví-li sa vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatí, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, kde je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamační rád predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctva k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy chovania v zmysle ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka.

8.3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskou kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblastí ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č. č. 250/2007 Z. z., o ochranne spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochranne osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí zo spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefóne číslo a (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí zo spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Nezvolí-li kupujúci inú možnosť, súhlasí zo spracovaním osobných údajov predávajúcim taktiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas zo spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorení kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomí, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácií, vo svojom užívateľskom účtu, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávane v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej
podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) robí spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore zo zákonom, najmä sú-li osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav.

9.9. Požiada-li kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný tuto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutí informácie.

10. ZASÍLÁNIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLÁDÁNIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí zo zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí zo zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaní tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE

11.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahu predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť doručené poštou formou odporúčaného listu, nie je-li v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy učineného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote pre odstúpenie odoslané.

11.2. Za doručené sa považuje i oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

11.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účtu kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENIA

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Je-li niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovení, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie, adresa elektronickej pošty, telefón.

Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas zo spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom.